Latvijas sabiedriskais autobuss – PRIVĀTUMA POLITIKA

Vispārīgie noteikumi

 1. Pārziņu identitāte un kontaktinformācija: SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, vienotais reģistrācijas nr. 48503004916, juridiskā adrese: Rīga, Viskaļu iela 13, LV-1026, (turpmāk – Sabiedrība)  kontakttālrunis 67294888, elektroniskā pasta adrese: info@bbus.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties attiecīgā pārziņa juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas 6. sadaļu “PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS”.
 2. Sabiedrība privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt pasažieriem un/vai tīmekļa vietnes apmeklētājam (turpmāk – Klients) informāciju par personas datu apstrādi, it īpaši tās nolūkiem, apjomu, aizsardzību un datu glabāšanu.
 3. Privātuma politika ir attiecināma uz Sabiedrības veiktajiem Klientu personas datu apstrādes procesiem, neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Sabiedrība saņem Klienta personas datus. Privātuma politika attiecas arī uz:
  1. 3.1. personas datu apstrādi, kas tiek veikta, saņemot un izskatot darba meklētāju pieteikumus Sabiedrības vakancēm, kas iesniegti Sabiedrības mājaslapā (https://www.sabiedriskaisautobuss.lv/vakances/) vai nosūtīti uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi atlase@bbus.lv;

(iekļauts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

  1. 3.2.Personas datu apstrādi, kas tiek veikta, saņemot un apstrādājot potenciālo klientu nomas pieteikumus Sabiedrības mājaslapā (https://www.sabiedriskaisautobuss.lv/noma/) vai nosūtīti uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi info@btour.lv.

(iekļauts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

 1. Privātuma politika cita starpā attiecas arī uz videonovērošanu, ko Sabiedrība veic šādās vietās un veidā:
  1. 4.1.Stacionārās videokameras, kas izvietotas autobusu salonos un kas filmē tikai autobusa salonu;
  2. 4.2.Video reģistratori, kas novietoti autobusu ārpusē un kas ieraksta datus par ceļu satiksmes notikumiem.
 2. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi un nolūkiem var tikt noteikti papildu specifiski noteikumi, par ko Klienti tiek informēti brīdī, kad tie sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai.
 3. Klients Privātuma politikas izpratnē ir fiziskā persona – pasažieris, darba meklētājs vai cita persona, kura izsaka vēlēšanos izmantot, izmanto vai varētu izmantot Sabiedrības sniegtos sabiedriskā transporta pakalpojumus, tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumus vai persona, kura ar Sabiedrību ir noslēgusi vai gatavojas noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu.
 4. Privātuma politika ir izstrādāta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atcel Direktīvu 95/46/EC (Vispārējā datu aizsardzības regula) prasībām un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Datu apstrādes tiesiskie pamati un nolūks

 1. Privātuma politika ir attiecināma uz Sabiedrības veiktajiem Klientu personas datu apstrādes procesiem un attiecībā uz tiem tiek apstrādāti personas dati uz šādiem juridiskajiem pamatiem:
  1. datu subjekta piekrišana, ar kuru Klients sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam (Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts);
  2. līguma noslēgšana un izpilde, kur Klients ir līgumslēdzējpuse (Vispārējās  datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts);
  3. uz Sabiedrību attiecināma juridiskā pienākuma izpilde, kas pamatojama ar ārējiem normatīvajiem aktiem (Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts);
  4. uzdevuma, kas tiek veikts sabiedrības interesēs vai īstenojot Sabiedrībai piešķirtas oficiālas pilnvaras, izpilde (Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts);
  5. leģitīmo interešu ievērošana, lai realizētu no Sabiedrības un Klientu pastāvošajām saistībām vai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktās Sabiedrības intereses un pienākumus (Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).
 2. Sabiedrības nolūki personas datu apstrādei atbilstoši tās leģitīmajām interesēm ir šādi:
  1. veikt komercdarbību, sniedzot pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, autobusu nomas un citus pakalpojumus;
  2. efektīvi pārvaldīt Sabiedrības komercdarbības pārvaldības procesus, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku, tai skaitā klientu aptaujas, to izpēti un analīzi, pakalpojuma izmantošanas rādītājus un statistiku, atskaišu sagatavošanu u.c.;
  3. izpildīt un pārvaldīt valsts un pašvaldības uzdotos uzdevumus un pienākumus, tai skaitā piešķirt un administrēt braukšanas maksas atvieglojumus (braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana un uzraudzība), Klienta personas datu pārbaude un apstrāde braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai un administrēšanai;
  4. analizēt Sabiedrības tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  5. novērst prettiesisku rīcību, korupcijas un citus augstas ietekmes līmeņa riskus;
  6. aizsargāt īpašumu, tai skaitā Sabiedrības pakalpojumu sniegšanā iesaistītos autobusus;
  7. aizsargāt personas vitāli svarīgas intereses, tai skaitā dzīvību un veselību;
  8. nodrošināt drošību attiecībās starp Klientu un darbinieku, piemēram, nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību, novērst drošības apdraudējumu, kontrolēt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un nodrošināt drošu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;
  9. nodrošināt kārtības ievērošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piemēram, nodrošināt sabiedrisko kārtību, biļešu tirdzniecības noteikumu ievērošanu, kā arī sabiedriskā transporta lietošanas noteikumu, ražošanas un tehnoloģisko procesu, iekšējo normatīvo aktu, tai skaitā darba kārtības un darba aizsardzības prasību ievērošanu; 
  10. īstenot likumisko interešu aizsardzību valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādēs vai tiesā, kā arī celt un realizēt juridiskas prasības, un sniegt informāciju iestādēm normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, piemēram, Valsts vai pašvaldību policijai;
  11. nodrošināt Sabiedrības normālu ikdienas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Sabiedrības stratēģiskajam mērķim, misijai un vīzijai, tai skaitā:
   1. 9.11.1.pieņemt, izskatīt un saglabāt Klientu pieteikumus un sūdzības par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piemēram, par pazaudētajām mantām, tai skaitā pieteikumiem un iesniegumiem, kas veikti telefoniski, rakstiski un/vai elektroniski, kā arī novērtēt, kontrolēt un pilnveidot Klientu apkalpošanas kultūru;
   2. 9.11.2.iegādāties preces un pakalpojumus, uzturēt infrastruktūru, slēgt darījumus, tai skaitā sagatavot līgumus, noslēgt un kontrolēt to izpildi, sazināties ar atbildīgajām personām par līguma izpildi;
   3. 9.11.3.pārvaldīt Sabiedrības finanses, tai skaitā administrēt un kontrolēt norēķinus, maksājumus un citas saistības;
   4. 9.11.4.pārvaldīt Sabiedrības organizatoriskos procesus, dokumentus un lietvedību (tai skaitā tehniskais, juridiskais, informācijas un komunikāciju tehnoloģiskais atbalsts), statistika un pētniecība, pārvaldīt ar personālu saistītos procesus; 
   5. 9.11.5.pārvaldīt Sabiedrības riskus, procesus un kvalitātes standartus, tajā skaitā kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001 un citu) standartu ievērošanu, nodrošināt faktu pieejamību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī sistēmu nepārtrauktu pilnveidi;
   6. 9.11.6.uzturēt sabiedriskās attiecības ar medijiem, komunikāciju un korporatīvā vadība, sniegt informāciju par Sabiedrības darbību, uzturēt saziņas kanālus.
 3. Attiecībā uz Sabiedrības autobusos veikto videonovērošanu attiecināmi vairāki iepriekš minētie nolūki, tomēr pamatā Sabiedrība veic videonovērošanu šādiem nolūkiem:

(grozīts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

  1. 10.1.noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību;
  2. 10.2.fizisko personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai;
  3. 10.3.saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 13.1 punktu, lai nodrošinātu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu; 
  4. 10.4.sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšana.

10.1 Tiesiskais pamats Sabiedrībai veikt videonovērošanai var būt tās leģitīmās intereses, attiecīgi, lai realizētu gan no likuma izrietošas Sabiedrības leģitīmās intereses, gan, piemēram, tādas Sabiedrības leģitīmās intereses kā sava īpašuma aizsardzība, kārtības nodrošināšana tās autobusos u.c. Ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzībai tā var vērsties, piemēram, tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses. Tāpat tiesiskais pamats veiktajai videonovērošanai var būt, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu un, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, tai skaitā dzīvību un veselību. 

(iekļauts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

10.2 Personas dati, veicot videonovērošanu, vienlaicīgi var tikt apstrādāti vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, kas norādīti šajā Privātuma politikā. Videonovērošanas veikšanas rezultātā tiek iegūti un saglabāti videonovērošanas ieraksti, kuri nepieciešamības gadījumā var tikt izmantoti atbilstoši tam, kā tas norādīts šajā Privātuma politikā, tai skaitā uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams konkrētā nolūka sasniegšanai, ievērojot gan Sabiedrības leģitīmās intereses, gan trešo personu intereses, ja tādas tikušas vai varētu tikt aizskartas. 

(iekļauts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

10.3 Sabiedrība pirms videonovērošanas zonas informē par veikto videonovērošanu tās autobusos, kur par pārzini uzskatāma Sabiedrība. Visiem Sabiedrības vai tās uzdevumā iegūtajiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas saskaņā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka, veicot videonovērošanu, netiek pārkāptas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, kā arī netiek aizskartas fizisko personu tiesības.

(iekļauts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

10.4 Vienlaicīgi videonovērošanas rezultātā iegūtie videonovērošanas ieraksti var tikt izmantoti ar mērķi: novērst noziegumus; noziedzīgu nodarījumu un administratīvā pārkāpuma atklāšanas gaitā, ja tiek saņemts attiecīgs pieprasījums no valsts vai pašvaldības iestādes; novērst prettiesisku rīcību, korupcijas un citus augstas ietekmes līmeņa riskus; Sabiedrības darbinieku, kā arī citu fizisko personu veselības un drošības nodrošināšanai; strīdu, kas varētu rasties administratīvā pārkāpuma, disciplinārlietu vai tiesvedības gaitā risināšanai; personu interešu civilprocesa ierosināšanā vai tiesību aizstāvēšanā nodrošināšanai.

(iekļauts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

Personas datu saņēmēji

 1. Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā Sabiedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, nodrošinot personas datu konfidencialitāti un atbilstošu aizsardzību un apstrādājot tos saskaņā ar Sabiedrības noteiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, juridiskajiem pamatiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
 2. Apstrādājot videonovērošanas datus, Sabiedrība kā datu pārzinis nodrošina tikai pilnvaroto personu piekļuvi pie tehniskajiem un informācijas resursiem, ar kuriem tiek nodrošināta videonovērošanas datu apstrāde, kā arī to, ka videonovērošanas datu apstrādi veic tam pilnvarotas personas. Personas datu apstrādi vienmēr veic Sabiedrības darbinieks vai kāds no Sabiedrības apstrādātājiem, ar ko Sabiedrībai ir noslēgts līgums.

(grozīts ar2023. gada 15. marta grozījumiem)

 1. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
  1. Ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu darbību (piemēram, Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi);
  2. Saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu (piemēram, iesniedzot pieteikumu Sabiedrības vakancei vai autobusu nomas pakalpojumam);

(grozīts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

  1. Atbilstoši noteiktajiem juridiskajiem pienākumiem;
  2. Arējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  3. Ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Sabiedrības likumīgās intereses.
 1. Personas dati var tikt nosūtīti, nodoti vai var būt pieejami šādiem saņēmējiem, bet ne tikai:
  1. Publiskām iestādēm, piemēram, valsts vai pašvaldības policijai, Valsts SIA “Autotransporta direkcija” u.c. iestādēm;
  2. Kredītiestādēm;
  3. Ārpakalpojumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri iesaistīti pakalpojumu nodrošināšanas procesā;
  4. Datu pārziņiem, kuru uzdevumā Sabiedrība veic datu apstrādi, piemēram, Rīgas domei;
  5. Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem apdrošināšanas gadījumu izskatīšanai;
  6. Revidentiem un auditoriem;
  7. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, veicot amata pienākumus;
  8. Citām personām, kuras ir saistītas ar Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu un, kurām pastāv tiesisks pamats saņemt personas datus.

(grozīts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

14.1 Brīdī, kad Klients iesniedz savus personas datus ar pieteikumu Sabiedrības vakancei vai noma autobusu nomas pakalpojumam, izmantojot kādu no Privātuma politikas 3.1. vai 3.2.punktos norādītajiem pieteikuma nosūtīšanas veidiem, Klients sniedz Sabiedrībai piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izskatīt Jūsu pieteikumu konkrētai, Klienta norādītai vakancei vai autobusu nomas pakalpojuma saņemšanai.

(iekļauts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

 1. Sabiedrība nenodod vai nepadara pieejamus Klientu datus saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī starptautiskajām organizācijām. 

Personas datu kategorijas

 1. Sabiedrība apstrādā šādus Klientu personas datus:
  1. Personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinošā dokumenta dati, piemēram, izskatot Klientu iesniegumus;
  2. Personalizētās viedkartes vizuālās identifikācijas dati – vārds, uzvārds, viedkartes numurs, fotoattēls un papildu informācija atbilstoši viedkartes veidam, piemēram, lai autobusa vadītājs – konduktors vai kontrolieris (tai skaitā, veicot videokontroles) pārliecinātos par personalizētās viedkartes piederību pasažierim;
  3. Personas tiesības apliecinoša dokumenta dati – vārds, uzvārds, statuss, dokumenta derīguma termiņš, piemēram, invaliditātes apliecības dati gadījumos, kad tas ir braukšanas tiesības apliecinošs dokuments un to pārbauda autobusa vadītājs – konduktors vai kontrolieris (tai skaitā, veicot videokontroles);
  4. Personas kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, piemēram, Klientu pieteikumu un/vai sūdzību gadījumā, kā arī saskaņā ar līgumu gadījumā, kad norādīts juridiskas personas pārstāvis, pieteikuma dokumentos ietvertā informācija (pieteikumiem Sabiedrības vakancēm arī pieteikuma dokumenti: pieteikuma vēstule, CV, atsauksmes, sertifikāti un citi);

(grozīts ar 2023. gada 15. marta grozījumiem)

  1. Videonovērošanas dati – videoattēls, foto fiksācija un citi ar videonovērošanas procesa veikšanu saistītie dati (datums un laiks, ģeogrāfiskās koordinātas, maršruts), piemēram, valsts vai pašvaldības iestāžu pieprasījumu gadījumos, negadījumu un pārkāpumu situācijās, kā arī videokontroles veikšanas procesā;
  2. Īpašo kategoriju dati – Klienta veselības dati, tai skaitā Klienta invaliditātes dati, piemēram, Klienta iesniegtie dati par ceļu satiksmes negadījumā gūtajām traumām;
  3. Klienta viedoklis – piemēram, Klientu aptaujas rezultāti, Klienta atsauksmes, pateicības un sūdzības;
  4. Klienta telefonsaruna – Telefonsaruna, par kuras ierakstīšanu ir informatīvs paziņojums pirms tās uzsākšanas, piemēram, Sabiedrības nodrošinātais informatīvais tālrunis 67113322.
 1. Šajā Privātuma politikas sadaļā uzskaitīti būtiskākie personas datu kategoriju veidi un piemēri, kurus Sabiedrība apstrādā. Tomēr uzskaitītie piemēri norādīti vienkāršākas uztveršanas vajadzībām un nevar tikt uzskatīti par izsmeļošu uzskaitījumu.
 2. Klients Sabiedrības tīmekļa vietni sabiedriskaisautobuss.lv izmanto anonīmi un brīdī, kad tiek uzsākta mijiedarbība ar Sabiedrības tīmekļa vietni, Sabiedrība par Klientu kā lietotāju var saņemt personu neidentificējošu informāciju. Personu neidentificējošu informācija var būt pārlūkprogrammas nosaukums, datora veids un tehniskā informācija par savienojuma veidu ar Sabiedrības tīmekļa vietni.

Personas datu glabāšanas termiņš

 1. Klienta dati tiek glabāti atbilstoši Sabiedrības noteiktajiem glabāšanas termiņiem saskaņa ar arējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 2. Klienta datu glabāšanas termiņš tiek noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem Sabiedrības leģitīmo interešu nodrošināšanai vai līgumu izpildei.
 3. Klienta dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Klients vai Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, vērsties tiesā).
 4. Videonovērošanas dati tiek īslaicīgi glabāti datu iegūšanas vai uzglabāšanas vietā lokālajā video arhīvā. Īslaicīgi glabājamo videonovērošanas datu glabāšanas ilgums ir līdz 30 diennaktīm attiecībā gan uz videomateriāliem no tām videokamerām, kas filmē tikai autobusu salonus, gan uz video reģistratoriem, kas filmē tikai ceļu.
 5. Nepieciešamības gadījumā, lai realizētu Sabiedrības leģitīmās intereses (piemēram, ceļu satiksmes negadījumu, huligānisku darbību, drošības un kārtības noteikumu pārkāpumu u.c. gadījumos), videonovērošanas dati var tikt izrakstīti ilgstošai glabāšanai video glabāšanas vietnē. Sabiedrība no lokālā video arhīva izraksta videonovērošanas datus video glabāšanas vietnē šādos gadījumos:
  1. 23.1.Ja saņemts pieprasījums no Valsts policijas vai citas publiskas iestādes;
  2. Ja ir saņemta sūdzība, ko Sabiedrība kopsakarā ar videonovērošanas mērķi ir novērtējusi par pietiekamu šāda pieprasījuma apstrādei;
  3. Ja ir iestājies notikums, kas automātiski informē par drošības incidenta pazīmēm;
  4. Ja videokontroles laikā tiek konstatēts drošības vai kārtības noteikumu pārkāpums;
  5. Ja saņemts rakstveida iesniegums no datu subjekta, kas satur informāciju pieprasīto datu identificēšanai, un datu subjekts klātienē ir identificēts saskaņā ar Privātuma politikas 31.punktu. 
 6. Pēc normatīvajos aktos noteiktajām Klienta datu glabāšanas termiņu beigām vai leģitīmo interešu beigšanās Klienta dati tiek dzēsti. Videomateriāli, kas, lai īstenotu Sabiedrības leģitīmās intereses, no lokālā video arhīva izrakstīti glabāšanai video glabāšanas vietnē, tiek glabāti līdz diviem gadiem, ja nav konstatēts termiņa pagarināšanas pamatojums. 

Piekļuve personas datiem un citas klientu tiesības

 1. Klienta personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija un tiek apstrādāti saskaņā ar Sabiedrības noteiktiem personas datu apstrādes mērķiem, juridiskajiem pamatiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 2. Klientam ir tiesības iesniegt datu pieprasījumu vispārējā kārtībā, lūdzot sniegt skaidrojumu, kādi dati par viņu tiek apstrādāti un kurus datus nepieciešams ierobežot. Šāds pieprasījums tiks izpildīts, ja tas būs juridiski pamatots un tehniski iespējams. Par datu ierobežošanas prasībām tiks informēti arī citi datu saņēmēji.
 3. Klientam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī pieprasīt Sabiedrību veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu, ja tas pieļaujams saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai Sabiedrības leģitīmajām interesēm, un cik tālu tas būs tehniski iespējams. Attiecībā uz datiem, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, datus nav iespējams labot vai papildināt, jo pretējā gadījumā tā tiks uzskatīta par informācijas viltošanu vai sagrozīšanu.
 4. Klientam ir tiesības arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt “tikt aizmirstam”. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, netiks pārtraukta tādu datu apstrāde, ko veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 5. Klients var iesniegt Sabiedrībai pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:
 • rakstveidā nosūtot Sabiedrībai oficiālu rakstveida iesniegumu vai iesniedzot to personīgi Sabiedrības juridiskajā adresē Rīga, Viskaļu iela 13, LV-1026, Latvija;
 • elektroniskā pasta veidā, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi info@bbus.lv.
 1. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem, cik tālu tas būs tehniski iespējams. Sabiedrība atbildi Klientam nosūta pa pastu vai uz elektronisko pastu atkarībā no vēstulē norādītā atbildes saņemšanas veida.
 2. Atbilde, kura satur personas datus, vai atbilde par savu tiesību īstenošanu Klientam tiek sniegta tikai gadījumā, ja Klients ir iesniedzis rakstveida oficiālu iesniegumu un Klients ir identificēts šādā veidā: klātienes identifikācijai Klients ierodas Sabiedrības juridiskajā adresē Rīga, Viskaļu ielā 13, Rīgā, LV-1026, Latvija un informē Sabiedrības pārstāvi, ka vēlas saņemt personas datus un ir ieradies klātienes identifikācijai. Klients Sabiedrības pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 
 3. Ja Klientam radušās sūdzības vai jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai Klients ir konstatējis iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu, Klients sazinās ar Sabiedrību, izmantojot datu pārziņa kontaktinformācijā norādītos saziņas kanālus, kas norādīti Privātuma politikas sadaļā “VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI”.
 4. Uz ikvienu datu subjekta rakstveida iesniegumu, tai skaitā par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība atbild datu subjektam viena mēneša laikā. 
 5. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), iesniedzot attiecīgu jautājumu vai sūdzību.

Sīkdatņu politika un citi noteikumi

 1. Sabiedrības mājaslapa var izmantot sīkdatnes. Informācija par sīkdatņu izmantošanu tiek publicēta vietnē: https://www.sabiedriskaisautobuss.lv/sikdatnu-politika/.
 2. Sabiedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Aktuālā Privātuma politika tiek ievietota Sabiedrības tīmekļa vietnē latvijassabiedriskaisautobuss.lv.  

Privātuma politikas aktuālā redakcija ir spēkā no 2023.gada 15. marta.