LSA apvienībā kopā ar UAB “Vlasava” vērsusies ar prasību tiesā par ATD būtisku grozījumu veikšanu līgumos

 Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (ATD) noslēdza līgumus ar pārvadātājiem “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”, tā dēvētajā, lielajā ATD konkursa pēdējās 7 lotēs.

Šī gada 5. jūnijā SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss” (LSA) individuāli un apvienībā kopā ar UAB “Vlasava” iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, kurā lūdz tiesu atcelt ATD noslēgtos līgumus konkursa procedūras “Par tiesību piešķiršanu piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”, ID. Nr. AD 2021/9 ietvaros sekojošās lotēs: Nr. 1 “Gulbene, Alūksne, Balvi”, Nr. 2 “Jelgava, Dobele”, Nr. 3 “Madona”, Nr. 4 “Rēzekne, Ludza”, Nr. 5 “Talsi, Tukums”, Nr. 6 “Valmieras, Valka, Smiltene” un Nr. 7 “Ventspils”.

LSA norāda, ka ATD, noslēdzot līgumus ar pārvadātājiem, ir veicis būtiskus grozījumus noslēgtajos iepirkuma līgumos. Proti, sākotnējie konkursa nosacījumi salīdzinājumā ar jau noslēgtajos līgumos iekļautajiem nosacījumiem, būtiski atšķiras. ATD ir pagarinājis pakalpojuma uzsākšanas termiņu, lai gan konkursa nolikumā noteiktais maksimālais sagatavošanās termiņš līguma izpildei bija noteikts 13 mēneši. Līdz ar to, ja konkursa pretendentam būtu bijusi pieejama informācija iepirkuma procedūras laikā, ka sagatavošanās termiņš līguma izpildei būs garāks par 13 mēnešiem, tad piedāvājumus būtu iesniedzis lielāks pretendentu skaits, piedāvājot tehniski un finansiāli izdevīgākus piedāvājumus, kas ietekmētu konkursa rezultātus.

Rodas jautājums, kāpēc ATD neņem vērā jau Administratīvās rajona tiesas pavasarī pieņemto lēmumu attiecībā uz noslēgtajām vienošanām ar AS “Nordeka”, kur par līdzvērtīgi veiktiem patvaļīgiem grozījumiem, tiesa uzdeva atcelt vienošanās, ar kurām veiktas izmaiņas pakalpojuma uzsākšanas termiņā (administratīvā lieta Nr. A420235522). Un ATD atkal rīkojas līdzīgi,   augstāk minētajās lotēs prettiesiski pagarinot pārvadātājiem noteikto sagatavošanās termiņu līgumu izpildei, kas pārsniedz konkursa dokumentācijā noteikto maksimālo 13 mēnešu sagatavošanās posmu, lai uzsāktu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar konkursa nosacījumiem.

Publisko iepirkumu likuma (PIL) 61. panta pirmajā daļā ir noteikts – Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu. Konkrētajā gadījumā ATD, būtiski grozot Iepirkuma līguma noteikumus noslēgtajos Līgumos, ir pārkāpis PIL 61. panta pirmajā daļā noteikto —  veiktie grozījumi ir būtiski. Atbilstoši PIL 61.panta otrajai daļai par būtiskiem grozījumiem ir uzskatāmi tādi grozījumi, ja grozītie iepirkuma līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši jau sākotnēji paredzēti iepirkuma procedūrās dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā.  

ATD noslēgtajos septiņos līgumos paredzējis sabiedriskā transporta pakalpojumu uzsākšanas termiņu robežās no 14 līdz pat 21 mēnesim. Ja potenciālajiem pakalpojuma sniedzējiem būtu zināms, ka sagatavošanās termiņš var tikt noteikts pat līdz 21 mēnesim, tad attiecīgi arī ieguldījumi un investīcijas, kas nepieciešamas reģionālo pārvadājumu nodrošināšanai, būtu plānotas citādāk, kas tieši ietekmē atklātā konkursā iesniedzamos finanšu piedāvājumus. Tā kā visi septiņi pārvadātāji vēl nav uzsākuši pakalpojuma sniegšanu un ir tikai sagatavošanās perioda pats sākums, tad PIL noteikto mērķu sasniegšanas nolūkā un sabiedrības interesēs ATD prettiesiskā rīcībā būtu novēršama, laužot iepirkuma līgumus, jo faktiski pastāv vienādi tiesiskie un faktiskie apstākļi, kā tas ir administratīvajā lietā Nr. A420235522