LSA iesniegusi tiesā prasību par Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošām kapitālsabiedrībām piešķirtu nelikumīgu valsts atbalstu pasažieru pārvadājumu jomā

Šī gada janvāra sākumā SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” (LSA) iesniedza tiesā prasību par Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai 100% piederošām kapitālsabiedrībām – akciju sabiedrību (AS) “Daugavpils satiksme” un SIA “Daugavpils autobusu parks” – nelikumīgu valsts atbalsta piešķiršanu, nesaskaņojot to ar Eiropas Komisiju. 

Konkurences padomes atzinums

Pagājušā gada martā Konkurences padome (KP) nāca klajā ar apkopojumu un būtiskākajiem secinājumiem par 2020. un 2021. gadā sniegtajiem atzinumiem attiecībā uz publisko personu kapitālsabiedrību darbību sabiedriskā transporta sniegšanas jomā. Apkopojumā ietverti būtiskākie secinājumi par vairākām pašvaldībām piederošu kapitālsabiedrību sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem, to sniegšanas pamatotību, kā arī iespējamību pakalpojumu sniegšanā iesaistīt privāto sektoru. 

KP atzina, ka reģionālās nozīmes maršrutos, kuros pakalpojumi tiek sniegti ar autobusiem, ir pietiekami liela konkurence un ir pietiekams privāto uzņēmumu skaits, kuri var piedāvāt un nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus, līdz ar to nav konstatējama tirgus nepilnība (ekonomiski šķēršļi) sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālās nozīmes maršrutu tirgū. KP norādīja, ka, tās ieskatā, pašvaldībām nebūtu pamata uzskatīt reģionālās nozīmes pārvadājumus par stratēģiski svarīgu pakalpojumu pašvaldības teritorijā, ņemot vērā, ka stratēģiska reģionālās nozīmes maršrutu plānošana un satiksmes organizēšana ir uzdota Sabiedriskā transporta padomei un VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD), kuras ietvaros izvēlētais modelis valsts līmenī (nosakot maršrutus, iepirkumus sadalot noteiktās lotēs, subsidējot pārvadātājus), ņemot vēra ekonomisko kopējo realitāti, ietver arī pašvaldību intereses uz tās iedzīvotāju mobilitāti arī ārpus pašvaldības. 

Savukārt attiecībā uz pilsētas pārvadājumiem KP secināja, ka stratēģiski svarīgus pakalpojumus noteiktos gadījumos ir iespējams sniegt arī privātajiem tirgus dalībniekiem, līdz ar to publiskajām personām ir nepieciešams ne tikai atzīt konkrētu pakalpojumu par stratēģiski svarīgu, bet arī veikt tirgus izpēti, tādējādi pamatojot iespējamas tirgus nepilnības pastāvēšanu konkrētajā pakalpojumu tirgū. KP ieskatā, Latvijā darbojas pietiekams skaits privāto tirgus dalībnieku ar līdzvērtīgu pieredzi pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā ar autobusiem, kuri gadījumā, ja pašvaldība lemtu izvēlēties pasažieru pārvadājumu sniedzēju savā pašvaldībā publiskā iepirkuma rezultātā, varētu būt ieinteresēti piedāvāt savus pakalpojumus. Tādēļ arī pilsētas pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs būtu jāizvēlas konkurences apstākļos – atklātā konkursā, lai ar godīgiem, vienlīdzīgiem konkursa nosacījumiem varētu piedalīties pēc iespējas plašāks pretendentu loks. 

KP konstatēja, ka ir pašvaldība, kur divas tai piederošās kapitālsabiedrības nodarbojas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Proti, viena nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem pilsētā, savukārt otra piedalās publiskajos iepirkumos ārpus pilsētas (reģionālajos maršrutos), lai gan pirmajai ir tieši piešķirts līgums nodrošināt pasažieru pārvadājumus ar autobusiem pilsētā. KP ieskatā, abu šai pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību sniegtos pakalpojumus ir nepieciešams vērtēt kontekstā. Latvijā ir tikai viena pašvaldība, kas atbilst konstatējam: Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai pieder 100% akcijas AS “Daugavpils satiksme”, kas nodrošina pilsētas pārvadājumus Daugavpils pilsētas pārvadājumu maršrutu tīklā, tā arī šai pašai pašvaldībai pieder 100% kapitāldaļas SIA “Daugavpils autobusu parks”, kas attiecīgi sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Daugavpils, Krāslava”. AS “Daugavpils satiksme” ir atzīstama par vienu tirgus dalībnieku ar SIA “Daugavpils autobusu parks”, jo vienai un tai pašai pašvaldībai ir izšķiroša 100 % ietekme abās kapitālsabiedrībās.  

AS “Daugavpils satiksme”

2011. gada 28. decembrī AS “Daugavpils satiksme” un pašvaldība tiešā piešķīrumā ietvaros noslēdza līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu, šobrīd uz šī līguma pamata veicot pasažieru pārvadājumus trīs tramvaju un 34 pilsētas autobusu maršrutos. Tomēr sākotnēji minētā līguma ietvaros tika sniegti vien sabiedriskā transporta pakalpojumi ar tramvajiem, līdz 2013.gada decembrī pašvaldība pieņēma lēmumu no 2014. gada 1.janvāra nodot AS “Daugavpils satiksme” arī autobusu pārvadājumus pilsētā (iepriekšējais AS “Daugavpils satiksme” nosaukums no 2004. gada 21. janvāra līdz 2013. gada 13. decembrim bija Akciju sabiedrība “Tramvaju uzņēmums”), nosakot pakalpojumu sniegšanas termiņu ar autobusiem līdz 2023. gada 31. decembrim. Tādējādi kopš 2014. gada 1. janvāra Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, neorganizējot atklātu konkursu un tiešā piešķīruma ietvaros noslēdzot pakalpojumu līgumu, tai piederošai kapitālsabiedrībai – AS “Daugavpils satiksme” – ir piešķīrusi ekskluzīvas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības ar autobusiem Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Dome pilnā apmērā kompensē izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, kas pārsniedz pārvadātāja gūtos ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem. Kompensācija tiek maksāta no publiskiem līdzekļiem.

Vienlaikus nav pamata uzskatīt, ka Daugavpils pilsētai piederošas kapitālsabiedrības nesniedza sabiedriskā transporta pakalpojumus tās administratīvajā teritorijā arī pirms 2011. gada 28. decembra. To papildus apliecina AS “Daugavpils satiksme” nosaukuma maiņa un reorganizācija 2015. gada 1. jūnijā, tai pievienojot daļu SIA “Daugavpils autobusu parks”. Taču publiski nav pieejami iepriekš noslēgtie līgumi. Tie tiesvedības ietvaros būtu izprasāmi no pašvaldības.

SIA “Daugavpils autobusu parks”

SIA “Daugavpils autobusu parks” nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos kopš 2008.gada. Par minēto laika gaitā ir bijuši noslēgti vairāki līgumi ar valsts pasūtītājiem atkarībā no tā, kurš attiecīgajā periodā ir bijis valsts politikas realizētājs reģionālās nozīmes pārvadājumu organizēšanā (sākotnēji – Latgales plānošanas reģions, vēlāk un šobrīd – ATD). 

Līdz ar to konstatējams, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” kopš 2008. gada 24. novembra ir piedalījusies valsts pasūtītāja rīkotajos atklātos konkursos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību iegūšanu un tai ir piešķirtas ekskluzīvas pakalpojuma sniegšanas tiesības noteiktos autobusu maršrutos. Šādas ekskluzīvas pakalpojumu sniegšanas tiesības SIA “Daugavpils autobusu parks” ir piešķirtas joprojām. Proti, šobrīd šī pašvaldības kapitālsabiedrība nodrošina pārvadājumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Daugavpils, Krāslava”, pamatojoties uz 2020. gada 1.jūlijā noslēgto līgumu ar ATD, kas noslēgts 2019.gadā organizētā atklātā konkursa rezultātā. Atbilstoši līgumam ar ATD SIA “Daugavpils autobusu parks” saņem kompensāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Kompensācijas tiek maksāta no publiskiem līdzekļiem. 

Regula Nr. 1370/2007

2007. gada 23. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (Regula Nr. 1370/2007) 5. panta 2. punkts paredz: ja vien tas nav aizliegts ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, jebkura kompetenta vietēja iestāde neatkarīgi no tā, vai tā ir individuāla iestāde vai iestāžu grupa, kas sniedz integrētus sabiedriskā transporta pakalpojumus, var pieņemt lēmumu pati tos sniegt vai tieši piešķirt pakalpojumu valsts līgumus juridiski patstāvīgam subjektam, ko kompetentā vietējā iestāde kontrolē līdzīgi tam, kā tā kontrolē savas nodaļas.  Ja kompetentā vietējā iestāde (šajā gadījumā – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība) pieņem tādu lēmumu, tad cita starpā piemēro šādus nosacījumus (attiecīgā punkta b) un c) apakšpunkti): pakalpojumu sniedzējs sabiedriskā transporta pakalpojumus veic kompetentās vietējās iestādes teritorijā (šajā gadījumā – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā), un nepiedalās konkursos, ko attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu organizē ārpus minētās kompetentās vietējās iestādes teritorijas (šajā gadījumā – ārpus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas). Neatkarīgi no iepriekš minētā, pakalpojumu sniedzējs var piedalīties taisnīgos konkursos, sākot ar diviem gadiem pirms šim pakalpojumu sniedzējam tieši piešķirtā pakalpojumu valsts līguma beigām, ar nosacījumu, ka ir pieņemts galīgs lēmums nodot tieši pakļautā pakalpojumu sniedzēja līgumā ietvertos sabiedriskā transporta pakalpojumus taisnīgai konkursa procedūrai un ka tieši pakļautais pakalpojumu sniedzējs nav noslēdzis citu tieši piešķirtu pakalpojumu valsts līgumu.

Tikai ievērojot Regulu Nr. 1370/2007, kompensācija ir atzīstama par valsts atbalstu, kas saderīgs ar iekšējo tirgu (nav prettiesisks, bet ir atļauts atbalsts), un tādēļ tas nav jāpaziņo Eiropas Komisijai. Ja sabiedrisko transporta pakalpojumu ekskluzīvo sniegšanas tiesību piešķiršana un kompensācijas izmaksāšana neatbilst Regulai Nr. 1370/2007, tad pirms šādu tiesību piešķiršanas un kompensāciju izmaksas minētais pasākums jāsaskaņo ar Komisiju.

Norādāms, ka Regulā Nr. 1370/2007 ietvertie nosacījumi, kas ir priekšnosacījums, lai valsts atbalstu (ekskluzīvās tiesības un kompensācija) atzītu par tiesisku, piemērojami līgumiem, kas noslēgti gan konkursa rezultātā, gan tiešā piešķīruma rezultātā.

Prettiesisks valsts atbalsts

Nacionālie tiesību akti pilnībā neaizliedz piešķirt tiešo piešķīrumu, bet nosaka kritērijus, kas izriet no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta. AS “Daugavpils satiksme” un SIA “Daugavpils autobusu parks” kā viens tirgus dalībnieks vienlaikus sniedz pakalpojumus tiešā piešķīruma ietvaros un piedalās konkursos, tostarp sniedzot pakalpojumus ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas. Līdz ar to ekskluzīvās tiesības, ko šim dalībniekam ir piešķīrusi pašvaldība un ATD, un izmaksātā kompensācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ir prettiesiska saskaņā ar Regulas Nr. 1370/2007 5. panta 2. punkta b apakšpunktā ietverto nosacījumu. Tā kā gan ar pašvaldību noslēgtais tiešā piešķīruma līgums, gan ar ATD noslēgtie līgumi pārkāpj Regulu Nr. 1370/2007, secināms, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” ir saņēmusi prettiesisku valsts atbalstu. Secīgi, līgumi, ar kuriem ir piešķirts prettiesiskais valsts atbalsts, ir atzīstami par prettiesiski noslēgtiem un spēkā neesošiem, kā arī prettiesiski piešķirtais valsts atbalsts ir atgūstams.

Arī KP ieskatā SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” piedalīšanās jebkura cita pakalpojuma pasūtītāja konkursos būtu vērtējama kā Regulas Nr. 1370/2007 prasībām neatbilstoša rīcība, kas var kavēt godīgas konkurences pastāvēšanu starp pretendentiem iepirkumos. Par spīti norādītajam secinājumam diemžēl nekāda tālāka rīcība no KP puses nav sekojusi. Tāda nav sekojusi arī no ATD vai no Daugavpils valstpilsētas pašvaldības puses, pašvaldībai saglabājot līdzdalību kapitālsabiedrībās un abām joprojām prettiesiski turpinot sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus un par to saņemot kompensācijas no publiskiem līdzekļiem.